Sao Thái Dương STDGROUP Báo Cáo Tài Chính Bán niên năm 2019

29-08-2019

  • Sao Thái Dương STDGROUP Báo Cáo Tài Chính Bán niên 2019 (Đã xoát sét). link tải về tại đây
  • Sao Thái Dương STDGROUP Báo Cáo Tài Chính Bán niên 2019 Hợp nhất (Đã xoát sét). link tải về tại đây
  • Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính mẹ. Link tải về tại đây