Sao Thái Dương STDGROUP Báo Cáo Tài Chính Bán niên năm 2021

28-08-2021

  • Sao Thái Dương STDGROUP Báo Cáo Tài Chính Bán niên 2021 (Đã xoát sét). link tải về tại đây
  • Sao Thái Dương STDGROUP Báo Cáo Tài Chính Bán niên 2021 Hợp nhất (Đã xoát sét). link tải về tại đây
  • Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính. Link tải về tại đây