Sao Thái Dương STDGROUP Báo Cáo Tài Chính Quý III năm 2019

30-10-2019

Sao Thái Dương STDGROUP Báo cáo tài chính quý III năm 2019 : BAO-CAO

Sao Thái Dương STDGROUP Báo cáo tài chính HN quý III năm 2019 : BAO-CAO

Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh so với cùng kỳ năm trước: HN, Mẹ