SJF- Ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động HĐQT