SJF- BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ – BÀ NGUYỄN THỊ HẢI YẾN – VỢ CỦA PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC