SJF – Công văn xin gia hạn nộp Báo cáo tài chính Bán niên 2023