SJF- NQ HĐQT Về việc Miễn nhiệm và Bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty

04-01-2022

Công ty CP Đầu tư Sao THái Dương- NQ HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty