SJF- NQ HĐQT Về việc thoái một phần vốn tại Công ty CP Việt Nga Hòa Bình và thành lập Công ty con