Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông 2017

31-07-2017

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2017

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

  1. Thời gian: 08giờ 00, thứ Năm, ngày 10 tháng 08 năm 2017
  2. Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà SIMCO Sông Đà, tiểu KĐTM Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
  3. Thành phần: Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương chốt tại ngày 21/07/2017.
  4. Nội dung: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Chương trình Đại hội đính kèm giấy mời)

Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: http://stdgroup.vn. Quý cổ đông vui lòng tải tài liệu và các biểu mẫu tại địa chỉ này.

  1. Đăng ký tham dự:

Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 07 tháng 08 năm 2017 bằng điện thoại, fax hoặc email.. địa chỉ tiếp nhận thông tin của Cổ đông:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG

Địa chỉ Tầng 8, Tòa nhà SIMCO Sông Đà tiểu KĐTM Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Email: info@stdgroup.vn – Số điện thoại: (84-24) 33.982.626 – Fax: (84-24) 33.982.626

  1. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
  • Giấy chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
  • Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (đối với trường hợp nhận ủy quyền)

Trân trọng./.

                                                                              TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                        CHỦ TỊCH

                                                                           (đã ký)

                                                                           NGUYỄN TRÍ THIỆN

Đính kèm: