Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông 2018

14-04-2018

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2018

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

  1. Thời gian: 08giờ 00, thứ ba, ngày 24 tháng 04 năm 2018
  2. Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà SIMCO Sông Đà tiểu KĐTM Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
  3. Thành phần: Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương chốt tại ngày 09/04/2018.
  4. Nội dung: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Chương trình Đại hội đính kèm giấy mời)

Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: http://stdgroup.vn. Quý cổ đông vui lòng tải tài liệu và các biểu mẫu tại địa chỉ này.

  1. Đăng ký tham dự:

Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 20 tháng 04 năm 2018 bằng điện thoại, fax hoặc email.. Địa chỉ tiếp nhận thông tin của Cổ đông:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG

Địa chỉ Tầng 8, Tòa nhà SIMCO Sông Đà tiểu KĐTM Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Email: hr.stdgroup@gmail.com

Số điện thoại: (84-24) 33.982.626 – Fax: (84-24) 33.982.626

  1. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
  • Giấy chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
  • Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (đối với trường hợp nhận ủy quyền)

Trân trọng./.

                                                              TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                   CHỦ TỊCH

                                                                                                                      (Đã ký)

                                                                                                           NGUYỄN TRÍ THIỆN