CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC CỔ PHIẾU SJF GIẢM SÀN 5 PHIÊN LIÊN TIẾP