SAO THÁI DƯƠNG STDGROUP BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2021

30-10-2021

  • Sao Thái Dương STDGROUP Báo Cáo Tài Chính Quý III 2021 . link tải về tại đây
  • Sao Thái Dương STDGROUP Báo Cáo Tài Chính Quý III 2021 Hợp nhất. link tải về tại đây
  • Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính. Link tải về tại đây