SAO THÁI DƯƠNG STDGROUP BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2021

26-03-2022

  • Sao Thái Dương STDGROUP Báo Cáo Tài Chính kiểm toán năm 2021 . link tải về tại đây
  • Sao Thái Dương STDGROUP Báo Cáo Tài Chính kiểm toán năm 2021 Hợp nhất. link tải về tại đây
  • Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021. Link tải về tại đây
  • Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế bổ sung trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021. Link tải về tại đây