SAO THÁI DƯƠNG STDGROUP BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2021

28-01-2022

  • Sao Thái Dương STDGROUP Báo Cáo Tài Chính Quý IV 2021 . link tải về tại đây
  • Sao Thái Dương STDGROUP Báo Cáo Tài Chính Quý IV 2021 Hợp nhất. link tải về tại đây
  • Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính. Link tải về tại đây