SAO THÁI DƯƠNG STDGROUP BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2022

29-04-2022

  • Sao Thái Dương STDGROUP Báo Cáo Tài Chính quý I năm 2022 . link tải về tại đây
  • Sao Thái Dương STDGROUP Báo Cáo Tài Chính quý I năm 2022 Hợp nhất. link tải về tại đây
  • Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý I năm 2022. Link tải về tại đây