SJF- Báo cáo ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ đông lớn

30-12-2021

Ngày 28/12/2021- Báo cáo ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu- Cổ đông lớn ông Đỗ Cần. chi tiết