SAO THÁI DƯƠNG STDGROUP THAY ĐỔI NHÂN SỰ

01-07-2022

NQ ĐHĐCĐ Công ty CP Đầu tư Sao Thái Dương miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Anh Tuấn. Bầu Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đảm nhận chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Sao Thái Dương từ ngày 30/06/2022. Chi tiết.