PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Ngày tạo: 21-09-2016

Phát triển bền vững” là sự phát triển đáp ứng những nhu cầu hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng phát triển của các thế hệ tương lai.

Theo Ủy Ban Môi Trường và Phát Triển Thế Giới.

Yếu tố trọng tâm trong chiến lược phát triển của Sao Thái Dương là phát triển bền vững trong đó phát triển kinh tế luôn gắn liền với bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng. Sao Thái Dương hướng đến trở thành doanh nghiệp xã hội coi việc “chăm sóc sức khoẻ con người và trái đất” là nhiệm vụ hàng đầu và xuyên suốt trong mọi lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp.

Chúng tôi cam kết không vì mục tiêu lợi nhuận trước mắt mà làm tổn hại đến sức khoẻ cộng đồng hay môi trường tự nhiên.